Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedającym jest przez Adam Spała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała przy ul. Sandomierskiej 243 w Ćmielowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 661 000 38 56.
 2.  Do korzystania z sklepu internetowego AS Ćmielów konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

 

§ 2 Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 661 000 38 56

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.as.cmielow.com.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Usługa dodatkowa- usługa wykonana na życzenie Klienta, umożliwiająca wykonanie produktu specjalnego na zamówienie m.in.  usługa ręcznej dedykacji, usługa wykonania grafiki/logo/herbu w postaci kalkomanii i zamieszczenie jej na produkcie, wykonanie zdobienia produktu zgodnie z uwagami Klienta, wykonanie obrazu ręcznie malowanego na zamówienie.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Podmiot realizujący dostawę – zewnętrzny w stosunku do Sklepu internetowego podmiot, pośredniczący przy dostawie Zamówienia z siedziby Sprzedawcy do Klienta. Zazwyczaj firma kurierska lub poczta.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1.    Adres Sprzedawcy: ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
 2.    Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@cmielow.com.pl
 3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 15 861 20 21 wew. 21, 15 861 53 12
 4.    Numer rachunków bankowych Sprzedawcy/;
 •  Inteligo (w PLN): 50 1020 5558 1111 1588 6930 005
 • PKOBP (w PLN): 39 1020 2674 0000 2102 0038 0089
 • PKOBP (w GBP): PL80 1020 2674 0000 2102 0003 9172
 • PKOBP (w EUR): PL19 1020 2674 0000 2202 0004 3810
 • PKOBP (w USD): PL94 1020 2674 0000 2102 0056 6794

Dane do płatności na konto PKO BP w walutach innych niż polski złoty:
BIC (Swift-Code): BPKOPLPW
Commercial Bank: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 -16.00 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
 4. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu
 5. przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w następujących walutach: polskich złotych (PLN), funtach szterlingach (GBP), dolarach amerykańskich (USD) oraz euro (EUR)  i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, cena za Usługę dodatkową (np. ręczna dedykacja, wykonanie indywidualnej grafiki itp.) oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie internetowym w opisie Produktu lub w zakładce Koszty dostawy.

§ 6 Klienci i rejestracja w Sklepie internetowym

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Klient będący członkiem Klubu Kolekcjonera AS Ćmielów po zarejestrowaniu się w Sklepie musi zgłosić ten fakt, aby jego profil rabatu był aktywny podczas zakupów.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (przy realizacji Zamówienia z rejestracją);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, telefonu kontaktowego dla Podmiotu świadczącego dostawę, wybrać rodzaj dostawy przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (jeśli do zamówienia ma zostać dołaczona faktura).
 5. kliknąć przycisk “Potwierdzam  zamówienie” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Klient może dokonać zmiany Zamówienia aż do momentu przygotowania Produktu do wysyłki, przed przekazaniem jej Podmiotowi realizującemu dostawę.
 8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres zamówienia@cmielow.com.pl.
 9. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: zmiany Produktu, Zmiany dekoracji Produktu, rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka kurierska (opłacona przelewem, na terenie Polski i Europy)
 3. przesyłka kurierska za pobraniem (płatność u kuriera, tylko na terenie Polski)
 4. przesyłka pocztowa priorytetowa (katalogi, kalendarze, wysyłka paczek za granicę).
 5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 7. Płatność przy odbiorze pod adresem: ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
 8. Płatność za pobraniem
 9. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 10. Płatności elektroniczne przez system Przelew24
 11. Płatność PayPal
 12. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9  Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4.  płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 11. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. W szczególnych przypadkach, po weryfikacji złożonego zamówienia niektóre z oferowanych produktów mogą być niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje możliwość anulowania zamówienia.
 14. W szczególnych przypadkach jeżeli z przyczyn technicznych lub niezależnych od Sprzedającego (będącego również producentem) nie jest on w stanie wyprodukować zamówionych przedmiotów, a nie posiada ich na stanie magazynowym, zastrzega sobie prawo do niezrealizowania złożonego zamówienie. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku zapłacenia za zamówienie całość zostanie zwrócona na konto wskazane przez Klienta.
 15. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata.
 16. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 18. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru.
 19. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci paragonu lub na życzenie Klienta faktury VAT. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.
 20.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8.  w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem oraz potwierdzeniu otrzymania nieuszkodzonego i nie noszącego śladów użytkowanie Produktu.
 11. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (z ręczną dedykacją, z grafiką na zamówienie) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie i wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy § 3 pkt. 4
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu Załącznik 2.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty  odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientaz  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Klient  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu Podmiotowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu Podmiotowi realizującymi płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Obecność Produktu na stronach Sklepu Internetowego nie jest równoznaczna z jego dostępnością w magazynie Sklepu i możliwością realizacji zamówienia.
 2. Zdjęcia Produktu prezentowane na stronie internetowej są poglądowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produkcji – związane jest to z technologią wykonywania Produktu (ręczna produkcja, ręczne malowanie).
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik 1 do Regulaminu Sklepu internetowego AS Ćmielów

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Dane Sprzedającego

Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała

ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów

tel. 15 861 20 21; e-mail: zamówienia@cmielow.com.pl

Dane kupującego:

Nazwa Użytkownika (imię i nazwisko, nick z allegro, nazwa firmy )

 

Adres:

 

Telefon                                                           

 

e-mail

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej na odległość:

Numer transakcji/zamówienia:

                                                                      

Numer paragonu/faktury:

 

Nazwa produktu:

 

Kwota zamówienia:

 

Data dostawy /odbioru towaru :

 

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi :

Imię i Nazwisko / nazwa firmy:

                                                                    

Nazwa Banku:

 

Numer rachunku:

 

Uwagi:

 

Prosimy o dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii (paragon lub faktura). Zwracany towar należy przesłać na dane Sprzedającego. Na opakowaniu przesyłki z zwracanym towarem proszę umieścić wyraźny napis „ZWROT”

 

Załącznik 2 do Regulaminu Sklepu internetowego AS Ćmielów

Protokół reklamacji Produktu

Dane Sprzedającego

Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała

ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów

tel. 15 861 20 21; e-mail: zamówienia@cmielow.com.pl

 

 

Nazwa Użytkownika (imię i nazwisko, nick z allegro,
nazwa firmy )

 

Adres:

 

 

Telefon                                                           

 

e-mail

 

Numer transakcji/zamówienia:

                                                                

Numer paragonu/faktury:

 

Nazwa produktu:

 

Data dostawy /odbioru towaru :

 

Przyczyna reklamacji (krótki opis wady)

 

 

 

 

Uwagi:

 

 

PayPal

Skontaktuj się z nami

 • zamowienia@cmielow.com.pl / shop@cmielow.com.pl
 • +48 15 861 20 21 wew. 21
 • ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies (polityka prywatności) a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).